ZORG EN WELZIJN (2DE GRAAD) - BASISZORG EN ONDERSTEUNING (3DE GRAAD) MET SPECIALISATIEJAAR KINDERZORG EN THUIS- EN BEJAARDENZORG

OPLEIDINGSINFORMATIE

De studierichting Zorg en welzijn 2de graad is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit, gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt.
Leerlingen leren daarom basiscompetenties die belangrijk zijn bij het omgaan met / zorgen voor kinderen en volwassenen.
Zorg en welzijn wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de 2e graad. De
basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze arbeidsmarktgerichte finaliteit.

De 3de graad Basiszorg en ondersteuning:

Visie op de studierichting
- De studierichting Basiszorg en ondersteuning is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte
finaliteit, gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt.
- Leerlingen leren competenties die belangrijk zijn bij het uitvoeren van ondersteunende, logistieke en
huishoudelijke taken, zorgen voor het dagelijks onderhoud, de schoonmaak, het maaltijdgebeuren en
onderhoud van het linnen. Daar bovenop leren ze competenties m.b.t. basiszorg en
basisondersteuning om hen maximaal voor te bereiden op een Se‐n‐Se na OK3.
- Basiszorg en ondersteuning wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde
graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de
arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Leerlingenprofiel
Een leerling uit de studierichting Basiszorg en ondersteuning:
- wil graag de distributie doen van allerhande materialen;
- is bereid principes ter preventie van infectie en besmetting toe te passen;
- is geïnteresseerd in het uitvoeren van eenvoudige sterilisatietechnieken;
- wil effectief zorg dragen voor het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van de woon‐, leef‐ en
speelomgeving,
- is bereid het huishoudelijk en of zorggerelateerd afval volgens de richtlijnen te verwijderen;
- wil effectief zorg dragen voor kledij en textiel;
- wil effectief maaltijden bereiden en zorg dragen voor het maaltijdgebeuren;
- is bereid eenvoudige administratieve taken uit te voeren;
- is gericht op het herkennen van de behoeften van cliënten en de basiszorg en ‐ondersteuning hierop
af te stemmen;
- wil cliënten ondersteunen bij verplaatsingen;
- is geïnteresseerd in het uitvoeren van afgebakende zorgtaken bij cliënten conform het zorgplan;
- is geïnteresseerd in het organiseren van ontspannings‐ en vrijetijdsactiviteiten in 1‐1 situaties;
- is bereid sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden te hanteren in functie van het
ondersteunen en verzorgen van cliënten.

Tijdens het specialisatiejaar Kinderzorg werk je met kinderen van 0 tot 12 jaar. De kennis en de handigheid die je reeds hebt verworven, worden verder uitgediept en toegepast. Levensechte situaties worden ontleed en besproken, op een theoretische maar ook op een praktische manier. Je leert werken met specifieke doelgroepen en in meer complexe zorgsituaties. Je leert zelfstandig en op een pedagogisch verantwoorde manier omgaan met pasgeborenen, peuters, kinderen die (bijzondere) aandacht of verzorging nodig hebben (vb. gehandicapte kinderen). Je krijgt inzicht in de ontwikkeling van baby, peuter en kind. Je leert organisaties kennen binnen welzijns- en gezondheidszorg. Je specialisatie is ruimer dan alleen het verzorgen van gezonde en zieke kinderen; je leert ze ook opvangen, animeren en mee opvoeden. Tijdens je vele praktijkervaringen in en buiten de school proef je van verschillende vormen van kinderopvang: onthaalmoeder, buitenschoolse kinderopvang, 1ste kleuterklas….

Al doende leer je methodisch werken, aandacht hebben voor het welbevinden van elk kind en zijn omgeving, omgaan met diversiteit, samenwerken met ouders en met collega’s maar evengoed leer je zelfstandig instaan voor de totaalzorg, ook in complexere situaties.

In de specialisatieopleiding Thuis- en bejaardenzorg specialiseer jij je verder in het werken met gezinnen en bejaarden. Later wil je immers in de thuiszorg, de ouderenzorg of de ziekenhuissector aan de slag. Hetgeen je reeds geleerd hebt wordt verder uitgediept, toegespitst op een bepaalde doelgroep, op specifieke situaties en gericht op het zelfstandiger functioneren. Je doet veel praktijkervaring op binnen en buiten de school. Zo kan je stage lopen in de (semi-) residentiële volwassenenzorg, in de gezinszorg en bij een bijzondere doelgroep.
Naast praktijkervaring verwerf je de nodige vakkennis en spijker je je algemene kennis bij.
Je leert werken in verschillende complexere zorgsituaties; eerst onder begeleiding, later zelfstandig. Je leert de behoeften en de noden van de doelgroep kennen. Zo zijn de hygiënische zorgen bv. het typische kenmerk van de basiszorg binnen de thuis- en de ouderenzorg. Je leert én methodisch én kwaliteitsvol én zorgzaam werken met en voor mensen. Je leert functioneren als lid van een verpleegkundige equipe, werken binnen een zorgplan en omgaan met diversiteit. Je leert observeren, rapporteren, een gepaste woon- en leefsituatie creëren en zorgen voor het welzijn van de bejaarde en/of het gezin.

Voor wie is deze studierichting bedoeld?

Deze studierichting richt zich tot leerlingen die graag omgaan met kinderen en bejaarden, jongeren met een groot empathisch vermogen die zich goed kunnen inleven in andermans situatie.


Welke mogelijkheden zijn er na deze studierichting?

Nadien kunnen de leerlingen eventueel doorstromen naar Se-n-Se opleidingen, de 4de graad Verpleegkunde, het Hoger Onderwijs of gespecialiseerde opleidingen volgen.

Op de arbeidsmarkt kan men starten in een kinderdagverblijf, als kinderverzorg(st)er in een kleuterschool, als bejaardenhelp(st)er, als onthaalmoeder, ...

Lessentabel 2de graad Zorg en welzijn

BASISVORMING

3-4ZW

Levensbeschouwing

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Engels

1u

Frans

1u

Nederlands

1u

Project algemene vakken (wiskunde, natuurwetenschappen, aardrijkskunde)

4u

Project algemene vakken (gezondheid, burgerschap, geschiedenis, artistieke expressie Nederlands)

4u

SPECIFIEK GEDEELTE:

 

Verzorging: gezondheidzzorg en welzijn

2u

Indirecte zorg

5u

Opvoedkunde

6u

Voeding

4u

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

 

 

2u

Totaal aantal lesuren

34u

 

Lessentabel 3de graad Basiszorg en ondersteuning

BASISVORMING  5-6BZ

Levensbeschouwelijk vak

2

Lichamelijke opvoeding

2

Engels

1

Frans

1

Nederlands

1
PAV A (wiskunde - natuurwetensch - aardrijkskunde) 3-2
PAV B (Nederlands - burgerschap - geschiedenis - artistieke expressie - gezondheid - economie) 4-5
SPECIFIEKE VORMING  
Indirecte zorg 3-2
Voeding  2-3
Opvoedkunde 3
Verzorging 2
stage 8
VRIJE RUIMTE  
  2
Totaal aantal lesuren 34

 

Lessentabel  7de jaar Kinderzorg

BASISVORMING

7KZ

Levensbeschouwing

2u

Engels

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Project algemene vakken

6u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

TV Huishoudkunde

1u

TV Opvoedkunde

3u

PV Opvoedkunde

2u

TV Verzorging

1u

PV Verzorging

1u

Stage verzorging / opvoedkunde / huishoudkunde

12u

CA Expressie

1u

Totaal aantal lesuren

33u

Lessentabel  7de jaar Thuis- en bejaardenzorg

BASISVORMING

7TBZ

Levensbeschouwing

2u

Engels

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Project algemene vakken

6u

SPECIFIEK GEDEELTE

 

TV Huishoudkunde

1u

TV Opvoedkunde

1u

PV Opvoedkunde

1u

TV Verzorging

2u

PV Verzorging

3u

Stage verzorging / opvoedkunde / huishoudkunde

12u

CA Expressie

1u

Totaal aantal lesuren

33u

 

WAAR

GO! CAMPUS GENK

Onze campus bestaat uit 3 scholen.

MIDDENSCHOOL

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

         

TA DE WIJZER

Mosselerlaan 94
3600 Genk
089 32 38 32
[email protected]

         

ALTEA

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

         

© Copyright 2024 - GO! Campus Genk