OKAN

OPLEIDINGSINFORMATIE

Het onthaalonderwijs is een onderwijsaanbod dat anderstalige nieuwkomers in staat moet stellen om in te stromen in het Nederlandstalige onderwijs. Het streefdoel is, net zoals voor alle jongeren, hen te integreren in de onderwijsvorm en studierichting die het nauwst aansluit bij hun individuele capaciteiten.

Het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers bevat vanuit deze invalshoek eerst een onthaaljaar.

Het leerprogramma van het onthaaljaar is sterk gericht op het verwerven van de Nederlandse taal, het verwerven van attitudes en op de integratie/inburgering in onze maatschappij zodat elke leerling proeft van actief en gedeeld burgerschap.

Met het oog hierop werden de ontwikkelingsdoelen "Nederlands voor nieuwkomers in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers" ontwikkeld.

Tijdens het onthaaljaar wordt er voor elke leerling een individueel leertraject uitgestippeld waarin er een globaal beeld van de leerling geschetst wordt zodat de beginsituatie van de leerling bij instroom in het vervolgonderwijs duidelijk is.

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers is echter niet beperkt tot een onthaaljaar, maar omvat ook ondersteuning, begeleiding en opvolging van gewezen anderstalige nieuwkomers en coaching van leerkrachten in het vervolgonderwijs.

De combinatie van deze twee vormt het geheel van het onthaalonderwijs.

Anderstalige nieuwkomers krijgen gedurende 28 lesuren per week een intensief taalbad.

De leerlingen leren via contextuele taaltaken en ervaringsgericht onderwijs de Nederlandse taal in een ruim kader waarbij de focus ligt op de taalvaardigheden. We schenken veel aandacht aan de attitudes en het welzijn van onze leerlingen zodat er een veilige leeromgeving voor hen heerst. Cultuur en integratie binnen en buiten de schoolmuren heeft voor ons een permanente waarde binnen ons studieaanbod.

Op die manier krijgt de anderstalige nieuwkomer een brede kijk over het studieaanbod en worden ze optimaal voorbereid om door te stromen naar het reguliere onderwijs of het werkveld. We werken samen aan een mooi toekomstbeeld.

 

Lessentabel OKAN:

Vakken Beginnersklas Gemiddelde/gevorderde klas
Nederlands voor anderstalige nieuwkomers 18 18
     
Subvakken TAALVERWERKING    
Creataal 2 2
Taal in beweging 2 2
Gecijferdheid 2 2
LO 2 2
Frans/Engels 0 2
Project 0 2
     
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
TOTAAL 28 32

 

WAAR

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

ANDERE OPLEIDINGEN

GO! CAMPUS GENK

Onze campus bestaat uit 3 scholen.

MIDDENSCHOOL

Mosselerlaan 62
3600 Genk
089 35 16 31
[email protected]

         

TA DE WIJZER

Mosselerlaan 94
3600 Genk
089 32 38 32
[email protected]

         

ALTEA

Sint-Lodewijkstraat 26
3600 Genk
089 32 38 39
[email protected]

         

© Copyright 2024 - GO! Campus Genk